Regulamin

Atisoft > Regulamin

Właścicelem sklepu internetowego ATISOFT najlepsze programy dla firm jest firma Atisoft Grzegorz Reguła wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3356, zarejestrowany pod numerem NIP 534-20-00-572, REGON 140005345 z siedzibą w Warszawie przy ul. Przejazd 6 lokal handlowy 17 zwany dalej Sprzedawcą.

Rachunek bankowy PKO BP Inteligo 50 1020 5558 1111 1450 0980 0084. Adres do korespondencji: 02-654 Warszawa ul. Przejazd 6 lok. h. 17, telefon 022 398 32 45, e-mail: biuro@atisoft.pl

Regulamin sklepu internetowego ATISOFT najlepsze programy dla firm określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów z firmy Atisoft za pośrednictwem sklepu internetowego ATISOFT najlepsze programy dla firm

Ninejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem Sklepu (zwanym dalej Nabywcą).

Składając zamówienie w Sklepie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę postanowień Regulaminu , Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

Par.1 Postanowienia ogólne

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem ATISOFT najlepsze programy dla firm
 2. Sklep ATISOFT najlepsze programy dla firm prowadzony przez firmę Atisoft dokonuje sprzedaży wyłącznie osobom fizycznym prowadzącym działalność godpodarczą bądź osobom prawnym. Nie dokonujemy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 3. Ceny podane w Sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.
 4. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Klienta, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 6. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne podczas składania zamówienia.
 7. Sklep związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Nabywcę w chwili złożenia zamówienia.
 8. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

Par.2 Zamówienia

 1. Zakupy w sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie po prawidłowo wypełnionym formularzu i potwierdzeniu zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w sklepie oraz dokonanie płatności.
 2. Sklep nie odpowiada za roszczenia wynikające z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym.
 3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. W przypadku niedostępności zamówionych produktów Nabywca informowany jest o tym fakcie i może wówczas podjęć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia).
 6. Nabywca może anulować część lub całość zamówienia drogą mailową, pisząc na adres: biuro@atisoft.pl do momentu wpłaty kwoty podanej w zamówieniu. Po tym terminie zastosowanie będą miały procedury zwrotu lub wymiany.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

– błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia

– nie uiszczenia płatności w należytej wysokości w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury pro forma

– w przypadku nieuzasadnionego nie odebrania przesyłki przy wcześniej realizowanym zamówieniu

Par.3 Płatności

 1. Dostępne w sklepie płatności to przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu lub płatność za pobraniem przy otrzymaniu przesyłki.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem na podstawie faktury pro forma termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia pro formy. W przypadku nie odnotowania wpłaty po upływie wyżej wymienionego terminu transakcja zostaje anulowana.

Par.4 Realizacja zamówienia

 1. Przygotowanie przesyłki przez sklep odbywa się:

– w przypadku wybrania przez Nabywcę formy płatności przelew – przesyłka jest przygotowywana w dniu wpłynięcia na konto wpłaty, jeżeli wpłata została odnotowana do godz. 16.00 lub w następnym dniu roboczym jeżeli po 16.00

– w przypadku wybrania przez Nabywcę formy płatności pobranie – przesyłka jest przygotowywana w dniu wpłynięcia zamówienia, jeżeli zostało odnotowane w systemie do godz. 16.00 lub następnego dnia roboczego jeżeli zamówienie wpłynęło po 16.00

 1. Dostarczenie przesyłki wysłanej przez firmę kurierską DPD odbywa się zazwyczaj następnego dnia roboczego.
 2. Koszt przesyłki ponosi Nabywca i wynosi 15zł.
 3. Nieuzasadnione nieodebranie przesyłki i zwrot paczki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Nabywcy kosztami zwrotu przesyłki oraz ewentualnymi kosztami ponownego jej wysłania. W przypadku rozwiązania umowy Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru pomniejszonej o koszty transportu przesyłki.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie paczki oraz nieterminowe dostarczenie przesyłek powstałe na skutek działania Poczty Polskiej. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i nie przyjmując towaru niezwłocznie sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sklep.
 5. Koszt odesłania do Sklepu przesyłki reklamowanej, wymienianej lub zwracanej pokrywa Nabywca. W przypadku przesyłki reklamowanej, gdy roszczenia reklamacyjne zostaną uznane za zasadne, Sklep zwraca Nabywcy koszty przesyłki według cennika firmy kurierskiej DPD.

Par.5 Zwrot towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować Sklep drogą mailową biuro@atisoft.pl Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 2. Towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania wraz z dołączonym dokumentem sprzedaży. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 2 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w terminie do 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru, na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
 5. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany zostanie odesłany do Nabywcy po przelaniu przez Nabywcę na konto Sklepu odpowiedniej kwoty na poczet ponownego wysłania przesyłki do Nabywcy.

Par.6 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie (w celu realizacji zamówienia) podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez firmę Atisoft Grzegorz Reguła z siedzibą w Warszawie przy ul.Przejazd 6 lok.h. 17. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Par.7 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej Skelpu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego, wycofania poszczególnych produktów z oferty.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.